Pangkalahatang-Ideya

Ang asin Folic Acid ay inilagay para sa paggamot ng Paggamot ng anemias ng nutritional pinagmulan, Pagbubuntis, Pag-uumpisa, O pagkabata, Paggamot ng megaloblastic anemias dahil sa isang kakulangan ng folic acid at iba pang mga kondisyon.
Ang detalyadong impormasyon na may kaugnayan sa gamit, side-effects, mga review, mga katanungan, mga pakikipag-ugnayan, at pag-iingat sa Folic Acid's ay ang mga sumusunod:

Mga gamit

Folic Acid ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
Matuto nang higit pa: Mga Gamit

Side-Effects

Ang mga sumusunod ay ang mga side-effects na maaaring lumabas sa mga gamot na may Folic Acid Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.

Pag-iingat

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
 • Bitamina B12 ay gamitin upang gamutin ang nakamamatay anemya
 • Folic acid sa dosis sa itaas 0.1 mg araw-araw na maaaring makaharang sa diagnosis ng nakamamatay anemya
 • Iwasan ang alkohol consumption, lalo na kung nagkakaroon ng alkohol sirosis
 • Pangangasiwa ng folic acid nag-iisa ay hindi tamang therapy para sa nakamamatay anemya at iba pang mga megaloblastic anemias kung saan bitamina B12 ay deficient
 • Panganib ng obscuring ang diagnosis ng nakamamatay anemya

Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Folic Acid ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Folic Acid ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
 • Alcohol
 • Barbiturates
 • Diphenylhydantoin
 • Methotrexate
 • Nitrofurantoin
 • Phenytoin
 • Primidone
 • Pyrimethamine
 • Tetracycline

Ang pagiging hypersensitive sa Folic Acid ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Folic Acid ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:

Mga madalas na tinatanong

 • Ang Folic Acid ay pwede bang gamitin para sa Paggamot ng anemias ng nutritional pinagmulan, pagbubuntis, pag-uumpisa, o pagkabata at Paggamot ng megaloblastic anemias dahil sa isang kakulangan ng folic acid?
  Oo, ang paggamot ng anemias ng nutritional pinagmulan, pagbubuntis, pag-uumpisa, o pagkabata at paggamot ng megaloblastic anemias dahil sa isang kakulangan ng folic acid ay kasama sa pinakamadals na ginagamit para sa Folic Acid. Huwag gamitin ang Folic Acid para sa paggamot ng anemias ng nutritional pinagmulan, pagbubuntis, pag-uumpisa, o pagkabata at paggamot ng megaloblastic anemias dahil sa isang kakulangan ng folic acid na hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano pa ang pwedeng gamit sa Folic Acid.
 • Gaano katagal ko kailangan gamitin ang Folic Acid bago ko makita na may pagbuti sa aking kalagayan?
  Ang mga gumagamit ng TabletWise.com na website ay nagsasabi na within 2 hours at > tatlong buwan ay ang mga pinakamagandang mga panahon na sinubukan nila bago sila makakita ng pagpapabuti sa kanilang kundisyon. Ang mga oras na ito ay maaaring hindi sumalamin sa kung ano ang pwede mo maranasan o kung paano mo gagamitin ang gamot na ito. Mangyaring kumunsulta muna sa iyong doktor para malaman kung gaano katagal mo dapat kainin ang Folic Acid. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang mga pasyente para sa oras kung kailan pinaka epektibo ang Folic Acid.
 • Dapat ko bang gamitin ang produktong ito walang laman ang tiyan, bago ang pagkain o pagkatapos ng pagkain?
  Ang mga gumagamit ng Tabletwise.com na website ay nagsasabi na sila ay kumukunsumo ng Folic Acid pagkatapos kumain. Gayunman, Maaaring hindi ito sumasalamin sa kung paano mo inumin ang gamot na ito. Mangyaring kumunsulta muna sa iyong doktor kung paano ang tamang pagkain sa gamot na ito. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano ang sinabi ng ibang pasyente Folic Acid.
 • Ligtas bang magmaneho o magpatakbo ng mabibigat na makinarya kapag ginagamit ang produktong ito?
  Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Folic Acid na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Folic Acid. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
 • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
  Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
 • Maaari ko bang itigil ang paggamit ng produktong ito kaagad o kailangan kong mabagal na magamit ang paggamit?
  Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Folic Acid

Hindi nainom na dose

Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.

Overdosage ng Folic Acid

 • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Folic Acid, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
 • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
 • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.

Pagtabi sa Folic Acid

 • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
 • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Folic Acid

Expired Folic Acid

 • Ang pag inom ng expired na Folic Acid ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.

Impormasyon ng Dosage

Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

Tukuyin ang pahinang ito

APA Style Citation

 • Folic Acid in Filipino - Produkto - panggamot.com. (n.d.). Retrieved October 15, 2022, from https://www.panggamot.com/medicine-fil/folic-acid

MLA Style Citation

 • "Folic Acid in Filipino - Produkto - panggamot.com" Tabletwise.com. N.p., n.d. Web. 15 Oct. 2022.

Chicago Style Citation

 • "Folic Acid in Filipino - Produkto - panggamot.com" Tabletwise. Accessed October 15, 2022. https://www.panggamot.com/medicine-fil/folic-acid.

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 9/29/2020.
This page provides information for Folic Acid Produkto in Filipino.

Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.