Pangkalahatang-Ideya

Ang asin Rituximab ay inilagay para sa paggamot ng Pamamaga ng mga vessels ng dugo, Taong may rayuma sakit sa buto, Ang lukemya kanser, Rayuma at iba pang mga kondisyon.
Ang detalyadong impormasyon na may kaugnayan sa gamit, side-effects, mga review, mga katanungan, mga pakikipag-ugnayan, at pag-iingat sa Rituximab's ay ang mga sumusunod:

Mga gamit

Rituximab ay ginagamit para sa paggamot, pag kontrol, pag-iwas, at pagpapabuti ng mga sumusunod na sakit, mga kondisyon at sintomas
Matuto nang higit pa: Mga Gamit

Side-Effects

Ang mga sumusunod ay ang mga side-effects na maaaring lumabas sa mga gamot na may Rituximab Ito ay hindi isang kumpletong listahan. Ang mga epekto ay possible, ngunit hindi naman palaging mangyayari. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring maging bihirang ngunit possibleng maging malubha. Kumonsulta sa iyong doktor kung na obserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na side-effects, lalo na kung hindi nawawala ang mga ito.
Kung may napuna ka pang karagdagan na side-effects na hindi nakasulat sa itaas, kontakin ang inyong doktor para sa payong medikal. Maaari ka rin magreport sa iyong local na food and drug administration authority.

Pag-iingat

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong kasalukuyang listahan ng mga gamot mo, mga over the counter mga produkto ng (eg bitamina, herbal supplements, at iba pa), allergies, mga kasalukuyang sakit, at kasalukuyang lagay ng kalusugan (eg pagbubuntis, mga paparating na surgery, atbp ). Ang ilang mga kondisyon ng kalusugan ay maaring maging dahilan para magkaroon ka ng side-effects sa gamot. Inumin ayon sa bilin ng doktor o sundin ang mga direksyon naka-print sa product insert. Ang Dosage ay batay sa iyong kalagayan. Sabihin sa iyong doktor kung ang inyong kalagayan nagpatuloy o lumala.Ang mga Mahahalagang counseling points ay nakalista sa ibaba
 • Dalhin pag-iingat kung ikaw ay may o nagkaroon ng hepatitis impeksyon, systemic lupus erythematosus, mga problema sa puso, sakit sa baga o paghinga problema
 • Gamitin epektibong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis habang ginagamit at pagkatapos ng 12 buwan pagkatapos ng iyong huling paggamot na may rituximab
 • Huwag tumanggap ng buhay na bakuna tulad ng tigdas, beke, rubella at iba pa
 • Iwasan ang contact na may isang tao na natanggap ang isang live na bakuna
 • Iwasan ang mga gawain na maaaring maging sanhi ng bruising o pinsala
 • Kumonsulta sa isang doktor kung ikaw ay may masakit na sugat o ulser sa balat, mga labi, o bibig, paltos, pantal, pagtatalop ng balat
 • Kumonsulta sa iyong doktor kaagad kung nakakaranas ka ng anumang mga pagbabago sa iyong kaisipan ng estado, nabawasan paningin, o mga problema sa pagsasalita o paglalakad
 • Maaaring hilingin sa iyo na huminto sa pagkuha ng mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo 12 oras bago makatanggap ng gamot na ito
 • Mag-ingat kung ikaw ay kinuha gamot na nakakaapekto sa immune system o ginamit ng ilang mga sakit sa buto mga gamot
 • Mga bata at matatanda sa mga indibidwal

Kung umiinom ka ng iba pang gamot o ng mga nabibili sa mga botika ng sabay, ang epekto ng Rituximab ay maaaring magbago. Maaari nitong madagdagan ang pagkakataon na magkaroon ka ng side-effects o di kaya ay hindi gumana ng maayos ang gamot. Sabihan ang iyong doktor sa lahat ng mga gamot, bitamina, at herbal na iyong iniinom, para maiwasan o maayos ng iyong doktor ang pagkahalo ng gamot sa iyong sistema. Ang Rituximab ay maaaring ihalo sa mga susunod na mga produkto.
 • Adalimumab
 • Certolizumab
 • Clozapine
 • Deferiprone
 • Etanercept
 • Fingolimod
 • Golimumab
 • Infliximab
 • Leflunomide
 • Natalizumab

Ang pagiging hypersensitive sa Rituximab ay isang kontraindikasyon. Bilang karagdagan, Ang Rituximab ay hindi dapat iinumin kung ikaw ay may mga sumusunod na kondisyon:

Mga madalas na tinatanong

 • Ang Rituximab ay pwede bang gamitin para sa Pamamaga ng mga vessels ng dugo at Taong may rayuma sakit sa buto?
  Oo, ang pamamaga ng mga vessels ng dugo at taong may rayuma sakit sa buto ay kasama sa pinakamadals na ginagamit para sa Rituximab. Huwag gamitin ang Rituximab para sa pamamaga ng mga vessels ng dugo at taong may rayuma sakit sa buto na hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Mag-click dito at tingnan ang mga resulta ng survey para malaman kung ano pa ang pwedeng gamit sa Rituximab.
 • Ligtas bang magmaneho o magpatakbo ng mabibigat na makinarya kapag ginagamit ang produktong ito?
  Kung nakararanas ka ng pagkaantok, pagkahilo, hypotension o sakit ng ulo bilang side-effects kapag kumakain ka ng Rituximab na gamot kung ganoon ay baka hindi ligtas na magmaneho ka ng kotse o magpaandar ka ng mabibigat na makenarya. Hindi dapat nagmamaneho ng kotse ang isang tao kapag nagdudulot ng pagkaantok, pagkahilo, or nagpapababa ng iyong dugo ang pag inom sa gamot. Ang mga parmasiyutika ay nagbibilin din sa mga pasyente na wag uminom ng alak kasabay ang mga gamot dahil napapalala nito ang pagkaantok na side-effect. Bantayan itong mga epektong ito sa iyong katawan kapag umiinom ng Rituximab. Palaging kumunsulta sa iyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan at kalagayan ng iyong kalusugan.
 • Ang gamot o produkto na ito ba ay nakaka adik?
  Karamihan sa mga gamot ay walang kasamang potensiyal sa pagka adik o pag aabuso. Madalas, Ang gobyerno ay pinapabilang ang mga gamot na nakaka adik sa kategorya ng kontroladong substansya. Halimbawa nito ay ang schedule H o X sa india at schedule II-V sa US. Mangyaring kumunsulta sa pakete ng produkto para siguraduhin na hindi kasali ang iyong gamot sa mga ganitong uri ng kategorya. Bilang wakas, wag uminom ng walang reseta o pataasin ang pagkadepende ng inyong katawan sa mga gamot na walang bilin ng doktor.
 • Maaari ko bang itigil ang paggamit ng produktong ito kaagad o kailangan kong mabagal na magamit ang paggamit?
  Ang ibang mga gamot ay kailangan itigil o hindi agad maititigil ng biglaan dahil sa mga bumabalik na mga epekto. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor para sa mga rekomendasyon para sa iyong katawan, kalusugan at iba pang mga gamot na iyong iniinom.

Iba pang pang mahahalagang impormasyon sa Rituximab

Hindi nainom na dose

Kung sakaling lumaktaw ng isang dose, inumin kaagad ito agad agad kapag naalala mo. Kung malapit ito sa oras ng susunod mo na dose, laktawan ang hindi nainom na dose at ipagpatuloy lang iskedyul ng iyong pag inom. Huwag ka kumuha ng karagdagang dose kung lumaktaw ka ng isang dose. Kung palagi kang nakakalaktaw ng pag inom, magtakda ng alarm o humingi ng tulong sa kapamlilya para ipaalala sa iyo ang pag inom ng gamot. Kumunsulta sa inyong doktor para pag usapan ang mga nalaktawang pag inom ng gamot o bagong iskedyul para makahabol sa mga hindi nainom na mga gamot, kung masyadong marami ka nang nakalimutang inumin na gamot.

Overdosage ng Rituximab

 • Huwag uminom ng higit pa sa inireseta sa iyo. Ang pag inom ng mas maraming gamot ay hindi nagpapabuti ng kundisyon, sa halip pwede ito magdulot ng pagka lason o ng malubhang side-effect. Kung sa tingin mo na ikaw o may kakilala ka na nasobrahan sa Rituximab, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o clinic. Magdala ng Medicine Box, lalagyan, o lagyan ng label para mas madali malaman ng mga doktor ang mga kaukulang impormasyon.
 • Huwag ibigay ang iyong gamot sa ibang tao kahit na alam mo na sila ay may parehong kalagayan o kung parang may kapareho silang kundisyon katulad sao. Maaari itong humantong sa overdosage
 • Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o pakete ng produkto para sa karagdagang impormasyon.

Pagtabi sa Rituximab

 • Ilagay ang gamot sa kwartong may katamtamang temperatura. malayo init at direktang liwanag. Huwag palamigin ng todo ang gamot maliban na lang kung nakasaad sa package insert. Panatilihing malayo ang gamot mula sa mga bata at mga alagang hayop.
 • Huwag itapon sa kubeta o sa lababo ang gamot maliban na lamang kung sinabihan ka na gawin ito. Ang pagtapon ng gamot sa ganitong paraan ay nakakadumi sa kalikasan. Mangyaring kumunsulta sa inyong doktor sa tamang pagtapon sa Rituximab

Expired Rituximab

 • Ang pag inom ng expired na Rituximab ay malabong makadulot ng masamang epekto. Subalit, mangyaring talakayin ito iyong pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan o parmasyutiko para sa tamang payo o kung sa sumama ang pakiramdam mo o ikaw ay nagkasakit. Ang expired na gamot ay maaaring hindi na umepekto sa sakit na iyong ginagamot. Para maging ligtas, mahalagang hindi uminom ng expired na gamot. Kung mayroon kang malubhang sakit na kinakailangan ng palaging pag inom ng gamot tulad ng kundisyon sa puso, seizures, at malubhang allergies, mas ligtas ka kapag nakikipag usap ka sa iyong mga pangunahing tagabigay ng medikal na pangangailangan para mayroon kang mga bagong supply ng mga gamot.

Impormasyon ng Dosage

Mangyari lamang na kumunsulta sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko o sa pakete ng produkto.

Tukuyin ang pahinang ito

APA Style Citation

 • Rituximab in Filipino - Produkto - panggamot.com. (n.d.). Retrieved April 19, 2023, from https://www.panggamot.com/medicine-fil/rituximab

MLA Style Citation

 • "Rituximab in Filipino - Produkto - panggamot.com" Tabletwise.com. N.p., n.d. Web. 19 Apr. 2023.

Chicago Style Citation

 • "Rituximab in Filipino - Produkto - panggamot.com" Tabletwise. Accessed April 19, 2023. https://www.panggamot.com/medicine-fil/rituximab.

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 9/28/2020.
This page provides information for Rituximab Produkto in Filipino.

Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.